Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 w ŻYRARDOWIE

ul. Plac Jana Pawła II 6

zgodnie z ustawą

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

KASJERA

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 6. wykształcenie minimum średnie (preferowane ekonomiczne lub administracyjne) - minimum 3 lata praktyki w księgowości;
 7. umiejętność obsługi komputera;
 8. umiejętność pracy w zespole, rzetelna i terminowa realizacja powierzonych zadań;
 9. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kasjera;

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,
 2. znajomość ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,  o samorządzie gminnym, przepisów dot. ochrony wartości pieniężnych;
 3. wysoka kultura osobista, uczciwość, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kasjera:

 1. Naliczanie i przyjmowanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Ewidencjonowanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kwitariuszach przychodowo- ewidencyjnych;
 3. Przyjmowanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolach wg ustalonego grafiku.
 1. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Żyrardowie (poniedziałek),
 2. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie (wtorek),
 3. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie (środa),
 4. Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie (czwartek, piątek)
 5. Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie przestrzegając ustalonych terminów rozliczeń.
 6. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

 

4. Kandydatom oferujemy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 2. Zatrudnienie: umowa o pracę.
 3. Planowane zatrudnienie: 01 września 2018 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kopia dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - poświadczone za zgodność z oryginałem;
 5. kserokopie świadectw pracy - poświadczone za zgodność z oryginałem;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. - poświadczonych za zgodność z oryginałem;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy;
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe z zastrzeżeniem, że w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego;
 10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 11. oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys - Curriculum Vitae, winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko kasjera w Miejskim Przedszkolu nr 9  w Żyrardowie" w siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II 6 lub przesłać tradycyjną pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2018 r.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie będą odsyłane, będzie je można odebrać w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu naboru.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Żyrardowie ul. Plac Jana Pawła II 6 w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 11:00.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.mp9.zyrardow.pl, na tablicy informacyjnej w przedszkolu i stronie www.mp9zyrardow.szkolnastrona.pl.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mp9.zyrardow.pl, na tablicy informacyjnej w przedszkolu i stronie www.mp9zyrardow.szkolnastrona.pl co najmniej 3 miesiące.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46) 855 31 42.

 

Załączniki:

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Żyrardowie
 2. Druki

                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                   Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie

                                                                                                                           Grażyna Galińska

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-30 14:39

Do pobrania

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 13:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-30 14:36

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2771
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-30 14:39

Miejskie Przedszkole Nr 9

Plac Jana Pawła II 6
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 855 31 42

e-mail: mp9@zyrardow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek

08:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 68908
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-30 14:39

Stopka strony