Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organy przedszkola

Organami Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie są:

  1. Dyrektor przedszkola.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców przedszkola.

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

 

DYREKTOR

Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzonego przez organ prowadzący.

      

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w. Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 9


RADA PEDAGOGICZNA

 

Rada Pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określone zostały w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 9

 

RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Członkowie rady rodziców wybierani są podczas zebrań grupowych rodziców. Kadencja rady trwa trzy lata, skład rady może być rok rocznie uzupełniany. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami w zakresie wszelkich spraw przedszkola.

 

Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w „Regulaminie Rady Rodziców”

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-02-24 17:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1707
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-24 17:31

Miejskie Przedszkole Nr 9

Plac Jana Pawła II 6
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 855 31 42

e-mail: mp9@zyrardow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek

08:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 100538
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 20:57

Stopka strony